Szociológiai Szemle 2001/3. 148-150.

Letenyei László
BESZÁMOLÓ A SPANYOL AJKÚ KAPCSOLATHÁLÓ-ELEMZÕK BUDAPESTI "MELLÉKKONFERENCIÁJÁRÓL"
(Budapest, 2001. április 25.)
 

¿Cuantos polacos necesitan para comer un burrito? - kezdõdik egy vicc egy South Park-epizódban. Az alapvetõen középosztálybeli amerikai fehér fiatalokat megcélzó sorozat készítõi ezek szerint számíthattak arra, hogy közönségük (nehézségekkel, de) meg fogja érteni a viccet. A spanyol az Államok második nyelvévé vált, amelyet (gyenge szinten) a legtöbb amerikai megért. Úgy tûnik, napjainkban hasonló folyamat játszódik le a tudományos életben is, ahol egyre inkább szokás a nagy konferenciák hivatalos angol nyelve mellett szûkebb körû spanyol mellékkonferenciát is tartani. Ezek célja nem a kulturális misszió, hanem a pragmatikum: a különbözõ országok spanyol ajkú kutatóinak könnyebb anyanyelven elõadni, vitatkozni. A szervezõk arra is számíthatnak, hogy az elõadásokat a spanyolt második nyelvként beszélõk is meghallgatják.

A XXI. (budapesti) Sunbelt, azaz kapcsolatháló-elemzõk nemzetközi konferenciája hasonló eseménynek, a spanyol ajkú hálóelemzõk találkozójának adott otthont. A kétszáz résztvevõ közül tizenhárman adtunk elõ a spanyol nyelvû mellékkonferencián. Az eredeti jelentkezések szerint háromszor ennyi latin-amerikaira számíthattunk, de többen végül nem tudtak eljönni. Kiderült viszont, hogy az angol ajkú elõadók közül többen beszélik második nyelvként a spanyolt, mint például a UCINET program megalkotója, Stephens Borgatti, a diffúziókutatással foglalkozó Thomas Valente, az ipari hálózatokkal foglalkozó Javier Simonovits és mások.

A konferencia résztvevõi korábban többnyire csak virtuálisan ismerhették egymást egy Barcelonában moderált levelezési listáról. A mellékkonferencia egyik eredménye az intézményesülés lett: a spanyol hálóelemzõk önálló egyesületet alakítottak, amely az INSNA-hoz* hasonló célokkal és eszközökkel, csak éppen más nyelven tevékenykedik. Az egyesület érdekérvényesítõ képességét mutatja, hogy sikerült Mexikóvárost jelöltetni a 2004-ben rendezendõ hasonló esemény színhelyéül.

Ennél jelentõsebb eredmény természetesen a gondolatcsere, a sajátosan ibéro-amerikai kérdésekre adott sajátosan kapcsolati szemléletû válaszok. A térség politikai érzékenységét mutatja, hogy az elõadások majd fele valamilyen politikai vagy kisebbségi kutatással foglalkozott. Jorge Gil-Mendieta a mexikói politikai hálózatok feltérképezésével foglalkozik. Adatbázisában a mexikói közélet 5400 személyiségének biográfiai adatait tartja nyilván, és ezek alapján több szempontból tudja elemezni a személyes kapcsolatok bizalmi hálózatait. Egy korábbi munkája, amely a politikai családfák hatalomátörökítõ mechanizmusait mutatta be 1920 és 1990 között (Connections 1997/2.), az interneten is olvasható. Jelen elõadásában a politikai uralmától a demokratikus választásokon megfosztott régi mexikói politikai elit (a korábban 70 éven át uralmon levõ PRI) gazdasági hegemóniájának túlélését, illetve ennek kapcsán a politika és a gazdaság összefonódását sikerült feltérképeznie. Ugyanezen adatbázis alapján Samuel Smith, Jorge Castro és Jorge Gil további elõadásokat mutattak be a Sunbelt politikatudományi szekciójában.

Hasonlóan fontos kérdésnek bizonyult a háztartások kapcsolati tõkéjének vizsgála-ta. A Magyarországon is jól ismert Larissa Adler-Lomnitz (aki 2002-tõl a Collegium Budapest vendégprofesszoraként várhatóan hosszabb idõt tölt majd hazánkban) a formális és informális gazdaság jelenségeinek kapcsolatát vizsgálta latin-amerikai és kelet-európai példák alapján. (Hasonló témában magyarul a Replika 1998 [29] szá-mában jelent meg cikk a szerzõtõl.) Isidro Maya Jariego a spanyolországi bevándor-lók kapcsolati tõkéjének beilleszkedésükre gyakorolt hatását vizsgálta. Megállapításai között szerepelt egyebek közt, hogy a legnagyobb lélekszámú bevándorló csoport (a marokkóiak) beilleszkedése a többi csoportnál nehezebb, mert a többi csoportnál kimutathatóan szûkebb ego-hálókat (egyéni ismeretségi kört) tartanak fenn, és jószerivel csak egymással ápolnak kapcsolatokat.

A barcelonai UAB egyetem régóta a spanyol kapcsolatháló-elemzõk vezetõ szellemi mûhelye. José Luis Molina, a spanyol szekció szervezõje a társszerzõségek alapján kimutatható tudományos kapcsolathálókat vizsgálta. Carlos Lozares, Joan Miquel Verd és szerzõtársaik tartalomelemzéssel, pontosabban szövegek tartalomelemei közötti kapcsolatok elemzésével foglalkoztak.

Alejandro García-Macías az észak-mexikói textilipar vizsgálata kapcsán azt állapította meg, hogy a tulajdonosok személyes kapcsolathálója és a cégek gazdasági kapcsolatai között nem mutatható ki érdemi kapcsolat, amibõl azt a következtetést vonja le, hogy a megerõsödõ cégek vezetõi igyekeznek elkerülni a család, rokonság, barátok segítségkérését. Magam (ennek látszólag ellentmondva) olyan megfigyeléseket ismertettem, miszerint kezdõ vállalkozók elõszeretettel használják személyes kapcsolataikat vállalkozásuk során, és ezzel a hiányzó pénz- és tudástõkét igyekeznek pótolni. Javier Simonovich az észak-izraeli, csúcstechnológiát használó cégeket vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az igazgatótanácsi tagság alapján mért cégkapcsolati tõke fontos sikertényezõ lehet.

Sajnos sok elõre bejelentett elõadó nem tudott részt venni a budapesti konferencián, mint például José A. Rodríguez, az elsõ spanyol hálózatelemzõ kézikönyv szerkesztõje, Aldo Panfichi, a limai PUCP városi kapcsolatokkal foglalkozó professzora, vagy a hálózatelemzõ lista egyik aktív tagja, a fiatal Ainhoa de Federico de la Rúa.

A spanyol szekció megszervezésének egyik fontos mellékterméke egy szakmai szószedet összeállítása volt. A szószedet elsõ változatát a barcelonai kutatók mutatták be, és azóta egyes kifejezések értelmezése és spanyolosítása kapcsán rendkívül termékeny virtuális vita bontakozott ki a REDES listán. Egy hasonló gyûjtemény összeállítása a magyar kapcsolatháló-elemzõk számára is jó ötlet lehet, részben a szaknyelv egységesítésére, részben pedig egy hasonló virtuális diskurzus elindítására.
 

Linkgyûjtemény

http://listserv.rediris.es/archives/redes.html (a spanyol levelezési lista anyagai)

http://seneca.uab.es/antropologia/redes/redes.htm (a spanyol REDES honlap)

http://members.es.tripod.de/redes/redes.htm (REDES honlap)

http://seneca.uab.es/antropologia/jlm (José Luis Molina honlapja)

http://www.analytictech.com/connections/v20(2)/cover.htm (Jorge Gil és társai, Connections 20. 1997/2)

http://132.248.82.108/rms/rms398/lomnitz.html (Larissa Adler-Lomnitz és szerzõtársai, Revista Mexicana de Sociología 60. 1998/3)

http://www.up.edu.pe/editorial/APanfichi.htm (Aldo Panfichi és szerzõtársai, UP egyetem kiadványok)
 
 
 
 

* International Network for Social Network Analysis, a kapcsolatháló-elemzõk nemzetközi szervezete.